Bezpieczne połączenie SSL

Regulamin świadczenia usług przez laboratorium Crystal Albums

 

Postanowienia wstępne

Podstawa prawna: 

Niniejszy Regulamin przyjęty został na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność świadczoną na jego podstawie, do których należą w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”;
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dalej „Kodeks Cywilny”.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Serwisu Crystal Albums udostępnianego przez Crystal Albums zarejestrowanego pod adresem 42-400 Zawiercie Amatorska 20, zwanej dalej Administratorem, niezależnie od tego, czy użytkowanie odbywa się na przeglądarce internetowej na komputerze, czy przez aplikację na urządzeniu mobilnym.
 2. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Administrator - Crystal Albums Andrzej Słowik 42-400 Zawiercie, Amatorska 20;
 2. Czas realizacji – czas, w którym Zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać wykonane, skompletowane oraz nadane na adres wskazany w Zamówieniu,
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje z Administratorem w zakresie dokonywania Dostawy Towarów (firmę kurierską),
 5. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Administratora, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu;
 6. Hasło – kombinacja co najmniej 6 znaków (małe i duże litery, a także cyfry), określanych przez Klienta celem zabezpieczenia dostępu do Konta;
 7. Incydent - każde nieoczekiwane zdarzenie lub zachowanie systemu IT, które powoduje lub może powodować zakłócenia w działaniu Serwisu lub obniżenie jego jakości;
 8. Klient – Użytkownik zainteresowany nabyciem Towarów lub Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, dopuszczony do korzystania z Serwisu przez Administratora na zasadach wskazanych w Regulaminie od chwili założenia Konta lub złożenia Zamówienia ;
 9. Konto - indywidualny profil utworzony dla Użytkownika,
 10. Login – ciąg znaków przypisanych danemu użytkownikowi Serwisu służący wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta;
 11. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług, na warunkach określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie oraz opisie poszczególnego Towaru lub Usługi dostępnych za pośrednictwem Serwisu, udostępniana Klientom przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności Serwisu, na zasadach wynikających z Regulaminu;
 12. Serwis – serwis zamieszczony pod adresem panel.crystal-albums.pl, umożliwiająca składanie za jego pośrednictwem Zamówienia na Towary lub Usługi oferowane przez Administratora;
 13. Regulamin – regulamin funkcjonowania Serwisu;
 14. Umowa o Korzystanie z Platformy Transakcyjnej – umowa określająca zasady korzystania przez Sprzedającego z Platformy Transakcyjnej;
 15. Umowa – umowa określająca zasady realizacji na rzecz Klienta Zamówienia, zawarta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 16. Towar – towar oferowany przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 17. Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 18. Usługa Udostępniania Platformy – usługa udostępniania Platformy Transakcyjnej Sprzedającemu w celu korzystania z niej zgodnie z Regulaminem;
 19. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych, przy czym nie obejmuje to osób posiadających Konto w Serwisie lub osób które złożyły Zamówienia (Klientów);
 20. Zamówienie - zamówienie na dostawę Towarów lub świadczenie Usług złożone za pośrednictwem Serwisu przez Klienta.
 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych Regulaminem

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu oraz zasady realizacji Zamówień przez Administratora składanych za jego pośrednictwem.

 

 1. Warunki udostępniania Serwisu

 

 1. Warunki ogólne
 1. Odwiedziny i przeglądanie Serwisu oraz wszelkich podstron z opisami Towarów i Usług są nieodpłatne oraz nie wymagają rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby kupować Towary lub Usługi, wymagana jest rejestracja Klienta.
 2. Administrator udostępnia Serwis w wymiarze 24/7, z prawem do przerw technicznych w godzinach 22 – 8.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę wsparcia technicznego, obejmującą pomoc techniczną dla wszystkich Użytkowników Serwisu dostępną w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00.  
 4. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę wsparcia merytorycznego w zakresie przekazania informacji o Towarach i Usługach Administratora, dostępną za pośrednictwem możliwości składania elektronicznych zapytań o Towary i Usługi. Administrator gwarantuje udzielenie odpowiedzi na zadane zapytanie w terminie 2 dni roboczych od dnia jego skierowania za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@crystal-albums.pl lub formularz kontaktowy udostępniany za pośrednictwem Serwisu.
 5.  Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do systemu Serwisu treści: 
 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
 2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, 
 3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu,
 4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.
 1.  Użytkownicy nie są uprawnieni do:
 1. podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnianie indywidualnego Konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim,
 2. podejmowanie jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnienie Loginu i Hasła jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu Serwisu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia udostępnienia Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Klientów i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.

 

 1. Składanie Zamówień
 1. Składać Zamówienia na Towary lub Usługi oferowane w Serwisie mogą jedynie podmioty profesjonalnie (zawodowo lub gospodarczo) zajmujących zajmujące się świadczeniem usług fotograficznych.
 2. W celu weryfikacji przez Użytkownika spełnienia warunku wskazanego w pkt. 4.1. Administrator może uzależnić realizację Zamówienia lub założenia Konta w Serwisie od przedstawienia przez Użytkownika portfolio wykonanych dzieł fotograficznych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia portfolio przez przekazanie linku za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
 4. W razie braku przedstawienia portfolio w terminie 7 dni, przedstawienia portfolio które wskazuje, iż osoba która je przekazała nie jest twórcą zamieszczonych w nim fotografii lub dopuściła się naruszenia prawa autorskiego innych twórców, Administrator może odmówić założenia Konta dla Użytkownika lub odmówić realizacji Zamówienia.
 5. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest świadczenie usług  fotograficznych na rzecz jej klientów.
 6. Z uwagi na fakt, iż w celu wykonania przez Administratora Usług konieczne jest przekazanie mu przez Klienta do przetwarzania danych osobowych jego klientów, Klient musi zawrzeć z Administratorem Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych w formie pisemnej lub dokumentowej (elektronicznej). Umowa ta może zostać zawarta w momencie rejestracji Konta jako umowa ramowa. W razie braku zawarcia umowy ramowej, warunkiem realizacji Zamówienia jest wyrażenie zgody na zasady powierzenia Administratorowi danych osobowych klientów Klienta, udostępnionych mu za pośrednictwem Serwisu, przed złożenie Zamówienia.
 1. Rejestracja
 1. Rejestracja  Konta
 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie do świadczenia usług dla podmiotów profesjonalnie (zawodowo lub gospodarczo) zajmujących się świadczeniem usług fotograficznych i nie jest przeznaczony dla Użytkowników działających w charakterze konsumenta.
 2. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu jest realizowany przez utworzenie przez Administratora dla Klienta indywidualnego Konta i nadanie mu Loginu i Hasła. 
 3. Dla utworzenia Konta Klienta konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem panel.crystal-albums.pl. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, łącznie z wypełnieniem formularza Administrator może żądać przesłanie kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu danej jednostki.
 4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do: 
 1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, 
 2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu Klienta. 
 1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji i określenia indywidualnego Hasła oraz inne wymagane prawem informacje. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia rejestracji Użytkownika od podania przez niego dodatkowych danych lub przekazania dodatkowych dokumentów (w tym uzupełnienia portfolio lub złożenia wyjaśnień co do jego treści).
 3. Klient uzyskuje dostęp do Konta po podaniu Loginu lub adresu e-mail oraz Hasła (Logowanie). Logowanie do Serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Administratorem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klient może posiadać jednocześnie tylko jedno aktywne Konto Klienta. 

 

 

 1. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu

 

 1. Ogólne zasady składania Zamówień
 1. Administrator zamieszcza w Serwisie, informacje o Usługach świadczonych przez Administratora i oferowanych przez niego produktach.
 2. Usługi świadczone są na warunkach, w tym za wynagrodzenie wskazanym przy składaniu Zamówienia, przy czym w razie indywidualnych Zamówień (czyli zamówień na produkty lub usługi o parametrach odmiennych niż wynikają z cennika i dostępnej oferty Administratora) wycena wykonywana jest indywidualnie i przekazywana Klientowi w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 6.4. informacje o Towarach i Usługach świadczonych przez Administratora zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. 
 4. W razie złożenia Zamówienia obejmującego wywołanie odbitek zdjęć przez Klienta związanego z Administratorem umową ramową o powierzenie przetwarzania danych osobowych, Zamówienie takie jest w tym zakresie realizowane w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym złożono Zamówienie. W takim wypadku nie ma możliwość odwołania lub zmiany Zamówienia po jego złożeniu z uwagi na jego automatyczny charakter – niezwłoczne przekazanie do wykonania.

 

 1. Szczególne zasady składania Zamówień
 1. Celem udostępnienia Serwisu jest umożliwienie zawierania za jego pośrednictwem umów świadczenia Usług lub sprzedaży Towarów oferowanych przez Administratora.
 2. Zawarcie pomiędzy Administratorem a Klientem Umowy następuje przez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu na Konto Klienta lub przez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie (Zamówienia bez logowania). W razie złożenia zamówienia przez osobę nie posiadającą Konta, zobowiązana jest ona do akceptacji Regulaminu oraz zasad powierzenia Administratorowi przetwarzania danych osobowych.
 3. Zamówienie może być złożone w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem Serwisu, 
 1. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia, chyba że co innego zostało wyraźnie zaznaczone w formularzu.

 

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
 2. Z zastrzeżeniem 6.4. oraz postanowień art. 8 poniżej czas realizacji Zamówienia może wynosić do 10 dni roboczych. Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja Zamówienia w tym terminie nie jest możliwa lub zrealizowanie Zamówienia w tym terminie mogłoby skutkować obniżeniem jakości jego realizacji. W takim przypadku Administrator niezwłocznie poinformuje Klienta o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia oraz określi przewidywany nowy termin realizacji Zamówienia, przesyłając Klientowi wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu Zamówienia. 
 3. Ceny Towarów udostępnionych w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
 1. przesyłkę kurierską -  GLS,
 2. odbiór osobisty pod adresem: 42-400 Zawiercie, Daszyńskiego 55.
 1. Koszty Dostawy Towaru w formie przesyłki kurierskiej określone są każdorazowo w podsumowaniu składanego Zamówienia, przed jego zatwierdzeniem i przesłaniem przez Klienta. Proponowane ceny za Dostawę Towarów mogą ulegać zmianie w czasie między każdorazowo składanymi Zamówieniami z uwagi na zmianę cenników firm realizujących Dostawę.
 2. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
 1. przelewem na konto Administratora: 66 2490 0005 0000 4500 6805 7397
 2. wysyłka za pobraniem
 3. za pośrednictwem systemy płatności dotpay.

 

 1. Zasady realizacji Zamówień
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, realizacja rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania wpłaty pełnej ceny za złożone uprzednio Zamówienie, w tym również opłaty za dostawę. W przypadku wyboru formy zapłaty za Zamówienie gotówką przy odbiorze („za pobraniem”), realizacja rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Systemu.
 2. Zamówienia złożone od piątku od godziny 13:00 do poniedziałku do godziny 7:00 realizowane będą najwcześniej w poniedziałek od godziny 12:00
 3. Czas realizacji Zamówienia podany jest na stronie głównej panel.crystal-albums.pl. Jeśli z uwagi na braki w materiałach koniecznych dla wykonania Zamówienia czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji  Zamówienia w całości, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 5. Klient wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy w postaci rachunku bądź faktury VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.  
 6. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej do Administratora. 
 7. Przy dostawie Towaru Klient zobowiązany jest o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i kompletna i potwierdzenia odbioru Zamówienia. 
 8. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient zobowiązany jest do nieprzyjęcia przesyłki oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Dostawcy w celu sporządzenia protokołu zwrotu. 
 9. Po zrealizowaniu Zamówienia Administrator przechowuje dane klientów Klienta (przekazane mu fotografie) przez okres przez jaki mogą być zgłaszane zgłoszenia reklamacyjne a w razie ich zgłoszenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wywołanego zgłoszeniem. Po wskazanym okresie dane te ulegają kasowaniu.

 

 1. Płatności i dostawa
 1. Płatność za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.  W razie braku zapłaty za Zamówienie we wskazanym terminie, ulega ono anulowaniu o czym Klient informowany jest na podany przy rejestracji adres mailowy.
 2. Dostawę Towaru zapewnia Administrator przy pomocy Dostawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Koszt Dostawy ponosi Klient.

 

 1. Brak prawa do odstąpienia od złożonego Zamówienia
 1. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem Usług świadczonych przez Administratora zawsze będzie wykonanie Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną przy użyciu materiałów dostarczonych przez Klienta i według jego specyfikacji, po złożeniu Zamówienia Klient nie ma prawa do jego cofnięcia lub odstąpienia od Zamówienia bez podania przyczyny.
 2. W indywidualnie uzgodnionych wypadkach, jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane Administrator może umożliwić jego wycofanie według własnego uznania.

 

 1. Odpowiedzialność
 1. Obowiązki użytkowników Platformy
 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podania pełnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji oraz dokonywania niezwłocznych ich aktualizacji w razie zaistnienia zmian w tym zakresie.
 3. Doręczenia oświadczeń wiedzy i woli na podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail) korzysta z domniemania skuteczności.

 

 1. Zasady odpowiedzialności.
 1. Administrator wyłącza w niniejszym Regulaminie swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za jakość świadczonych Usług i dostarczonych Towarów a wszelka odpowiedzialność za zgodność Towaru z Zamówieniem, uregulowana jest w niniejszym Regulaminie.
 2. Za wadę Towaru uznawane będzie:
 1. Niezgodność Towaru z Zamówieniem polegająca na 
 2. Braki ilościowe w dostarczonych Towarach w stosunku do złożonego Zamówienia.
 1. Za wady Towaru podlegające reklamacji nie uznaje się uszkodzeń podczas transportu, uszkodzeń wynikających z winy klienta, przebarwień wydruku powstałych na skutek upływu czasu, oddziaływania warunków atmosferycznych i innych warunków w jakich przechowywane były Towary przez Klienta (wilgoć, nadmierne nasłonecznienie, itp.).
 2. W celu realizacji uprawnień w zakresie niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tej niezgodności w następujących terminach:
 1. Braki ilościowe w towarach w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki.
 2. Wady w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki..
 1. Zgłoszenia reklamacyjne przekazane po upływie terminów wskazanych w pkt. 12.4. nie będą rozpatrywane przez Administratora.
 2. W razie uwzględnienia reklamacji, Administrator zobowiązuje się do naprawienia szkody w przeciągu 15 dni roboczych
 3. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem maila: bok@crystal-albums.pl, przy czym o terminie złożenia reklamacji decyduje termin dostarczenia jej do Administratora.
 4. W reklamacji należy oznaczyć:
 1. Dane podmiotu składającego reklamację;
 2. Numer zamówienia którego reklamacja dotyczy;
 3. Zwięzły opis wady lub niezgodności Towaru z Zamówieniem wraz z przytoczeniem dowodów (takich jak dokumentacja zdjęciowa).
 1. Administrator odpowiada na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej założenia. W razie braków reklamacji, Administrator wzywa do jej uzupełnienia w terminie dni a w razie jej nie uzupełnienia we wskazanym terminie pozostawia ją bez rozpoczynania.
 2. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim celowym zawinionym działaniem.

 

 1. Zablokowanie Serwisu
 1. W przypadku jeśli Administrator poweźmie wiarygodną informację, z której wynikać będzie, że Klient  naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli:
 1. umieszcza w Serwisie treści, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, 
 2. narusza prawa autorskie lub umowę o powierzeniu przetwarzaniu danych zawartą z Administratorem;

Administrator będzie uprawniony do:

 1. usunięcia treści naruszających prawo, Regulamin lub dobre obyczaje,
 2. uniemożliwienia temu użytkownikowi dostępu do Serwisu,
 3. usunięcia Konta Klienta,
 4. uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, dokonania ponownej rejestracji.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora. Zgoda udzielana jest najwcześniej po upływie co najmniej 6 miesięcy od momentu pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Serwisu. 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe
 1. Administrator szanuje dane osobowe przekazywane przez Użytkowników i Klientów.
 2. Użytkownicy i Klienci wyrażają zgodę na przetwarzaniem ich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się w innych celach niż zawarcie lub wykonanie umowy. Cele te zostały wskazane w Polityce Poufności.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych Użytkowników lub Klientów określa Polityka Bezpieczeństwa dostępna tutaj (link). 
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora na warunkach określonych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych lub zasadach powierzenia Administratorowi danych osobowych klientów Klientów, o których mowa w art. 4.6.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Transakcyjnej

W celu prawidłowego korzystania z Platformy Transakcyjnej oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych: 

 1. korzystanie z systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 

 1. Zmiana Regulaminu i Cennika
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości, zmiany lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Klienta.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Klient może zaprzestać korzystania z Serwisu, a jego Konto zostanie skasowane.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.